Проектът „Трансграничен изследователски център - Околна среда и здраве” стартира на 1 април 2011 година. Той се финансира от Оперативна програма „Териториално Сътрудничество Гърция-България 2007-2013”. Водещ партньор е РЗИ - Кърджали с партньори: Сдружение „Обществена коалиция за здраве - Кърджали” (България) и Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския Факултет към Тракийски университет ”Демокрит” (Гърция). Проектът е със срок на реализация 22 месеца и е на обща стойност 1 977 362 евро.